در مورد مارها بیشتر بدانید

آشنایی با مار

مارها جزو خزندگان بوده و مانند سایر خزندگان خونسرد هستند. خونسرد بودن به این معنی است که آن ها قادر به تولید گرما در بدن خود نیستند. به همین دلیل مارها در تمام نقاط جهان به غیر از قطب جنوب یافت می شوند.