شپش

آشنایی با حشره شپش

تشخیص یک لکه کوچک سفید در میان موهای یک بچه، برای ایجاد تشویش و نگرانی در بسیاری از والدین کافی است. اما بهتر است بدانید شپش ها باعث ایجاد بیماری های جدی نمی شوند. در ادامه بحث برخی موارد و روش ها که جهت کنترل مشکل شپش ها لازم است ارائه می گردد.