موریانه ها را بیشتر و بهتر بشناسید

آشنایی با حشره موریانه

موریانه ها می توانند باعث وارد شدن آسیب های اساسی به خانه ها و سایر بناها و نیز لوازم و وسایل چوبی شوند. موریانه ها ممکن است در خانه، اطراف تنه درختان خشک شده، تخته های پوسیده و یا سایر مواد کهنه و پوسیده دیده شوند.