پشه ها را بهتر و بیشتر بشناسید

آشنایی با حشره پشه

تقریباً همه تجربه ناخوشایند نیش پشه ها را داشته اند. نیش پشه ها می تواند از طریق عکس العمل آلرژیک بدن انسان به آب دهانشان؛ باعث سوزش پوست گردد و در واقع همین عامل است که باعث برآمدگی های قرمز رنگ و خارش در محل نیش آن ها می شود.