ملخ ها را بیشتر و بهتر بشناسید

آشنایی با حشره ملخ

لاکوست (ملخ) در جانورشناسی نام یکی از اعضای مهاجر خانواده ملخ های شاخ کوتاه است. مانند سایر اعضای این خانواده، ملخ ها دارای شاخک هایی کوتاه تر از بدنشان، ارگان های مولد صدا بر روی بال های جلویی و پاهای عقبی بزرگی که آن ها را قادر به جهش می کند، هستند.