زنبورها را بیشتر و بهتر بشناسید

آشنایی با حشره زنبور

نکاتی که درباره زنبورها نمی دانستید!

16000 گونه از انواع مختلف زنبورها در جهان وجود دارد. زنبورها اکثراً منزوی بوده و فقط حدود 5 درصد از آنان جزء زنبورهای اجتماعی هستند که بیشتر این گروه را نیز زنبورهای عسل تشکیل می دهند.