ساس

آشنایی با حشره ساس

ساس ها هزاران سال بر روی زمین زیسته اند. آن ها از خون تغذیه می کنند اما تا کنون هیچ تأیید علمی مبنی بر این که آن ها می توانند باعث بروز بیماری در انسان شوند وجود نداشته است.